58 681-26-00
58 685-34-02
Os. Wybickiego 35
83-300 Kartuzy
woj. pomorskie
Liczba wejść:
185569
Parafia pod wezwaniem
Świętego Wojciecha w Kartuzach
Godziny niedzielnych Mszy św.

Straż Honorowa


Dzieje Straży HonorowejObok krzyża Jezusowego stała Matka Jego... Matka Najświętsza. Jej matczyne serce przenikał ból. Ona pierwsza złożyła Mu hołd miłości i wynagrodzenia za grzechy całego świata.

Św. Maria Magdalena uzdrowiona w cudowny sposób przez Jezusa odwzajemniła Jego Miłość prawdziwym przywiązaniem i miłością. Ta miłość zawiodła ją aż na Golgotę pod Krzyż.

"Niewiasto oto syn Twój", te słowa testamentu konającego Jezusa wyraziły całą miłość do ukochanego ucznia - Jana. Będąc zawsze blisko swego Mistrza towarzyszył Zbawicielowi pod krzyżem, pocieszając Go w strasznym smutku i osamotnieniu.

Matka Najświętsza, św. Jan i św. Magdalena byli świadkami uderzenia włócznią, która przebiła Serce Jezusa. Wówczas z Serca wypłynęły krew i woda, wieczyste źródło życia, dające nadzieję zbawienia każdemu człowiekowi.

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa rozwinął się w Europie w XV - XVI wieku pod wpływem mistycznych doświadczeń św. Małgorzaty Marii Alacogue. Święta ta żyła w Zgromadzeniu Sióstr Wizytek w Pary-Le-Monial we Francji.

W latach 1673-1675 otrzymała łaskę objawienia Chrystusa wraz z powierzonym jej posłannictwem: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej Miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczność przez ich nieuszanowanie i świętokradztwa, przez ich oziębłość i pogardę, z jaką odnoszą się do Mnie w tym Sakramencie Miłości".

Pan Jezus w swych objawieniach udzielił św. Małgorzacie Marii najwyższej łaski, ukazując jej Swoje Serce, odsłaniając cuda swojej miłości i niedające się wyjaśnić tajemnice Jego Najświętszego Serca.

Za jej pośrednictwem pragnął wydobyć ludzkość z przepaści zatracenia oraz zażądał czci wynagradzającej do swego Serca.

Zapiski w Pamiętniku duchowym świętej są przeniknięte świadomością miłości Boga do człowieka i przepełnione oczekiwaniem wzajemności.

Straż Honorowa wyrosła z duchowości objawień św. Małgorzaty Marii Alacogue oraz z całego Zakonu Nawiedzenia, gdzie Siostry Wizytki czczą Matkę Bożą w radosnej tajemnicy Nawiedzenia, niosącej ukrytego Jezusa i śpiewającą Magnificat.

Założycielem tego Zakonu jest św. Franciszek Salezy - biskup z Genewy wraz z św. Joanną de Chantal.

W 1864 roku św. Małgorzata Maria zostaje beatyfikowana, a Kościół przez to daje nową aprobatę dla Kultu Serca Jezusa.

9 marca 1864 r. powstaje w Bourg Bractwo Straży Honorowej. Inicjatorką była druga zakonnica wizytka s. Maria od Najświętszego Serca. Papież Pius IX, w rok po założeniu, wyniósł Straż Honorową do godności arcybractwa i został jej pierwszym członkiem.

Zasługą s. Marii od Najświętszego Serca było zorganizowanie ciągłej Straży u stóp krzyża. O każdej z 24 godzin (dzięki różnicy czasu na całym świecie) członkowie - w wybranej godzinie - stawiają się kolejno na posterunku i uświadamiają sobie obecność Boga, ofiarując swoje codzienne zajęcia w łączności z ofiarą Chrystusa, jako wyraz czci, uwielbienia i wynagrodzenia.

Zadania Straży HonorowejCzasy nasze, pełne oziębłości i rozproszenia potrzebują zwrócenia się ludzi ku Bogu i całkowitego zawierzenia Jego Najświętszemu Sercu.

Wielu katolików nie zdaje sobie sprawy ze stopniowego zatracania życia wewnętrznego. Kierują się wiarą tylko w niektórych okolicznościach, wyjmują z pod prawa Bożego i ducha Kościoła większą część swego czasu, swych interesów i spraw. Brak im ducha. Liberalizm wysuszył źródło ich siły.

Co czyni Straż Honorowa?

Zwalcza liberalizm, wyrabiając w swych członkach postawę wprost mu przeciwną.

Godzina Straży spędzona w duchu u stóp Tabernakulum, pośród zajęć zwyczajnych, uczy człowieka obcować z Bogiem w każdej chwili swego życia i wszystko - od spraw największych aż do najdrobniejszych, tak prywatnych jak i publicznych - obracać na Jego służbę.

Człowiek XXI wieku potrzebuje Serca Jezusa, aby poznać Boga i poznać samego siebie, by budować cywilizację miłości. Obcując godzinami z Jezusem w pokornej, skruszonej modlitwie, napełniamy się natchnieniem płynącym od niego, które dokonuje stopniowego uświęcenia duszy - pomagając jednocześnie uświęcać innych. Jego Serce to niewyczerpane źródło łask, z którego możemy nieustannie czerpać.

Jezus umierając na krzyżu wołał "pragnę". Nie pragnął jednak napoju, ale zbawienia dusz. Pragnął Ciebie drogi Przyjacielu, który czytasz te słowa, pragnął twojej miłości.

Jest ona potrzebna Jezusowi, który tak samo jak my pragnie być kochanym. Stając pod Krzyżem jako Straż Honorowa, na wzór pierwszej Straży na Golgocie, odpowiadamy sercem na Jego wołanie. "Miarą miłości jest miłość bez miary" (św. Franciszek Salezy)

Statuty Godziny Obecności

Stowarzyszenie zaleca swoim członkom:

Generalna Dyrekcja Arcybractwa znajduje się w Klasztorze w Pary-Le-Monial we Francji.

Krajowa Dyrekcja ma siedzibę w Klasztorze Sióstr Wizytek w Krakowie, a założona została przez Stolicę Apostolską w dniu 19.01.1919 r.

Głównym świętem jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypadająca w czerwcu.

Patronowie:

Odpust zupełny, na podstawie dekretu św. Penitencji z dnia 30 kwietnia 1969 r. otrzymują członkowie pod zwykłymi warunkami:

Odpust ten jest ważny na zawsze.Watykan 6 grudnia 1997 r.
Kardynał Opilio Rossi,PrzewodniczącyModlitwa - Praktyka Godziny StrażyPanie Jezu obecny w Tabernakulum, ofiaruję Ci tę godzinę, wszystkie moje czynności i obowiązki stanu, aby łącząc się w duchu ze wszystkimi czcicielami Twego Najświętszego Serca uwielbiać imię Twoje, okazywać Ci miłość, wynagradzać za siebie i innych, ażeby coraz doskonalej wypełniała się twoja wola w moim życiu i na całym świecie. Amen.Historia Naszej Straży HonorowejTeresa Zwara - zelator

W lutym 1992 r. uczestniczyłam w rekolekcjach Ruchu Światło-Życie w Zakonie ojców Jezuitów w Gdyni. Tam po raz pierwszy zetknęłam się ze Strażą honorową N.S.P.J. prowadzona przez zelatorów p. Barbarę i Jana Hyży. Pod koniec rekolekcji wyraziłam zgodę na wpisanie mnie do rejestru członków. Odczułam wielkie zafascynowanie służbą dla Jezusa i potrzebą dzielenia się z moimi najbliższymi, sąsiadami i znajomymi. Państwo B.J. Hyży polecili mnie ss. wizytkom z Krakowa.

W dniu 28 XI 1993r. otrzymałam podziękowanie i prośbę o utworzenie nowej grupy Straży Honorowej w Kartuzach i objęcie zelatorstwa.

Udałam się do ks. proboszcza Henryka Ormińskiego z moją i ss. Wizytek prośbą o wyrażenie zgody na założenie Straży Honorowej N.S.P.J.

Ks. proboszcz przyjął mnie bardzo serdecznie i powiedział "Jestem otwarty na założenie nowej Wspólnoty".

I w ten sposób, w listopadzie 1993 r. powstała Straż Honorowa N.S.P.J. w filii na Osiedlu Wybickiego należąca do parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach.

Opiekunem został ks. Marek Trybowski, obecnie ks. dr prałat - proboszcz nowej parafii pw. św. Wojciecha i tak powoli zaczęła się praca formacyjna z kilkoma członkami, którzy stali się zaczynem rozrastającej się Wspólnoty. Obecnie Wspólnota liczy 111 członków, z czego 53 osoby wywodzą się z kościoła pw. św. Wojciecha. Pięć osób odeszło do Pana.

Pierwsza Msza św. Wspólnotowa była odprawiona w maju 1994 r. w intencji: "Uwielbienia Najświętszego Serca Pana Jezusa i przebłaganie za grzechy".

I tak, dzięki serdeczności naszego opiekuna ks. proboszcza Marka Trybowskiego, nasza wspólnota trwa i się rozwija.

W każdy pierwszy piątek miesiąca uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu, a o godzinie 18.00 we wspólnej mszy św. intencje podawane są przez członków. Homilie wygłasza kapłan odprawiający eucharystię. Za każde skierowane do nas słowo składamy "Bóg zapłać", gdyż jesteśmy za nie szczególnie wdzięczni. Po zakończeniu mszy św. udajemy się do salki przykościelnej na spotkanie organizacyjne, na którym:


W roku 1997 ufundowaliśmy dla naszego Kościoła sztandar z którym uczestniczymy we Mszy Św. pierwszopiątkowej oraz we wszystkich uroczystościach liturgicznych.

Od stycznia 1996 roku - czerwca 1997 zbieraliśmy dary duchowe (9 pierwszych piątków, adoracje, modlitwy, wyrzeczenia) w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, które zostały przekazane jako dar jubileuszowy 50-lecia kapłaństwa. W dniu 01.06.1997 we Wrocławiu, w łączności ze wszystkim ośrodkami z Polski zebrano 100 tys. podpisów z prośba o dokonanie Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Złożyliśmy również dar na monstrancje i welony dla biednych kościołów świata.

Organizujemy pomoc charytatywną dla biednych, misyjną - szczególnie dla ojca Rajmunda Marszałkowskiego, odwiedzamy chorych, każdy w obrębie swojego miejsca zamieszkania.

30 lipca 1999 r. udaliśmy się z pielgrzymką do Sanktuarium w Licheniu.

15 lipca 2001r. pojechaliśmy do Sanktuarium Maryjnego do Górki Klasztornej. Po pięknym słonecznym dniu, przeżyciu mszy św., drogi Krzyżowej, zwiedzaniu wracaliśmy do domu.

W drodze powrotnej, w Sępólnie wjechaliśmy w samo centrum burzy, trąby powietrznej. Wszędzie wokoło przewracały się drzewa, a my siedzieliśmy w autokarze szepcąc różaniec... .

Po powrocie dziękowaliśmy Bogu i Matce Najświętszej za ocalenie.

Co roku w czerwcu bierzemy udział wraz z kapłanem w ogólnopolskich pielgrzymkach Straży Honorowej na Jasną Górę do Tronu Matki. Podczas tej pielgrzymki dziękujemy za cały rok pracy, składając wszystkie sprawy Matce Najświętszej, aby przez Jej ręce złożyć te ofiary Jezusowi.

W listopadzie 2003 r. obchodziliśmy 10-tą rocznicę istnienia naszej Wspólnoty. Podczas uroczystej mszy św. dziękowaliśmy za odebrane łaski prosząc o dalsze błogosławieństwo dla nas, jak również dla naszych kapłanów i całej Parafii.

Naszym mottem jest Mądrość Sarycha 50(28):

"Szczęśliwy, kto będzie zajmował się tymi rzeczami,
a kto włoży je do serca swego, stanie się mądrym,
a jeśli tak postąpi, we wszystkim sobie poradzi,
ponieważ światło Pana będzie jego drogowskazem."Członkowie Straży Honorowej od 1993 do 2004

1. Zwara Teresa 60. Pek Helena
2. Zwara Mieczysław 61. Markowska Małgorzata
3. Plichta Danuta 62. Formela Jan
4. Plichta Paweł 63. Rzeźnikowska Maria
5. Miłosz Marek 64. Hinz Stefania
6. Petrańska Anna 65. Szatkowska Elżbieta
7. Żynda Gertruda 66. Pioch Urszula
8. Wica Rozalia 67. Zdrojewska Bernadeta
9. Ropela Teresa 68. Szweda Teresa
10. Brylowska Stanisława 69. Bieszka Helena
11. Młyńska Maria 70. Mielewczyk Helena
12. Stark Lucyna 71. Płotka Anastazja
13. Necel Teresa 72. Dunst Elżbieta
14. Wica Jadwiga 73. Hinc Maria
15. Grzebyta Renata 74. Śp. Tomaczkowska Jadwiga
16. Żołnowska Małgorzata 75. Schrock Krystyna
17. Ziółkowska Maria 76. Grot Lucja
18. Sapała Ewa 77. Bronk Magdalena
19. Lachowska Danuta 78. Jagielska Eugenia
20. Formela Urszula 79. Klindenberg Agnieszka
21. Formela Joanna 80. Śp. Tomaczkowska Marta
22. Formela Rafał 81. Wiśniewska Mirosława
23. Formela Józef 82. Wolska Urszula
24. Formela Danuta 83. Walkusz Katarzyna
25. Węsiora Leokadia 84. Kulikowska Irena
26. Kamińska Krystyna 85. Lis Jadwiga
27. Brun Małgorzata 86. Pelowska Zofia
28. Gmiterek Ludwika 87. Klawiter Klara
29. Bronk Małgorzata 88. Neubert Bogumiła
30. Szyca Tadeusz 89. Pelowski Kazimierz
31. Socha Agnieszka 90. Domaszk Jadwiga
32. Sawicka Weronika 91. Kąkol Brygida
33. Warmowska Elżbieta 92. Smentoch Irena
34. Malinowska Władysława 93. Kosanecka Helena
35. Niklas Janina 94. Marszałkowska Teresa
36. Pielowska Pelagia 95. Marszałkowski Zbigniew
37. Koszowska Jadwiga 96. Peplińska Lucyna
38. Markowski Zbigniew 97. Borowska Stefania
39. Kuchta Agnieszka 98. Elas Aniela
40. Werochowska Urszula 99. Treder Jadwiga
41. Jereczek Jadwiga 100. Suchecka Urszula
42. Szatkowska Anna 101. Adamczyk Bogumiła
43. Cyrżan Jadwiga 102. Wentowska Teresa
44. Kobas Teresa 103. Roszkowska Irena
45. Mańczak Zdzisław 104. Treder Barbara
46. Dmochowska Anna 105. Plichta Krystyna
47. Hinc Zofia 106. Itrych Jadwiga
48. Gulatowska Helena 107. Anczykowska Maria
49. Wojdak Genowefa 108. Klinkosz Bernadeta
50. Pawłowska Wanda 109. Heron Jadwiga
51. Śp. Dera Daniela 110. Heron Stanisław
52. Dera Edward 111. Kostuch Bronisława
53. Koszowska Wiktoria 112. Arendt Janina
54. Stenka Gertruda 113. Lekner Danuta
55. Wrzołek Krystyna 114. Majewska Elżbieta
56. Śp. Bejer Helena 115. Hinc Jadwiga
57. Litwic Gertruda 116. Pelcer Henryk
58. Kleist Maria 117. Zblewski Wojciech
59. Mejna Teresa 118. Warmowska Anna